• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

INFORMATIE

Nieuwsbrief
​Eens in de twee weken (de vakanties niet meegerekend) ontvang je de nieuwsbrief in de e-mailbox. Met ingang van het gebruik van de app Social Schools zal dit via de app naar je verstuurd worden.

Brieven
​Soms wordt gebruik gemaakt van een losse brief om je te informeren. Wij streven ernaar je zoveel mogelijk digitaal te informeren.

Website en Facebook
Op deze website vind je belangrijke informatie over de inhoud en organisatie van de school. Via de Facebookpagina en ook op mijnalbum.nl worden actuele foto’s beschikbaar gesteld.

Huisbezoek
​In de kleuterperiode leggen wij bij iedere nieuw kind een huisbezoek af. Ook komen we graag ter kennismaking op huisbezoek bij nieuwe kinderen die instromen in groep 3 tot en met 8 en/of als er een aanleiding voor is.

Schoolkrant
​Jaarlijks wordt er met veel inzet en bevlogenheid gewerkt aan de schoolkrant De Bonefietjes. De redactie bestaat hoofdzakelijk uit betrokken ouders. De leerkrachten zijn eveneens vertegenwoordigd.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is het officiële inspraakorgaan van de school. In de MR zit een wettelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Via de MR hebben ouders en team inspraak in de gang van zaken op school. De MR heeft het recht (advies- en/of instemmingsrecht) om over alle schoolaangelegenheden te spreken, de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De directie moet de MR advies of instemming vragen over een aantal essentiële onderdelen van het schoolbeleid. Daarnaast is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de overkoepelende Bisschop Möller Stichting.

Oudergeleding
Riemer van Doorn
Mark Balm
 
06 46 01 01 91
06 45 52 62 04
Teamgeleding
Annie van Laar
​Agatha Folkertsma
 
06 22 40 42 62
06 11 24 09 71

Gesprek met leerkracht, CPO of directeur
Maak bij voorkeur eerst een afspraak als je langs wilt komen. Spreken met de leerkracht gebeurt uiteraard buiten de lesuren. Hiervoor kun je een afspraak maken.
 
Klachtenregeling 
Als je op- of aanmerkingen hebt op onze school of schoolzaken, kun je in de eerste plaats terecht bij de leerkracht. Wanneer een probleem niet bij de leerkracht bespreekbaar gemaakt kan worden, kun je bij de directeur terecht. Daarnaast bestaat er een klachtenreglement. Ouders kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van bestuur en personeel. Je kunt een officiële klacht indienen volgens de regels van dit reglement. Desgewenst ligt er een exemplaar van de klachtroute voor je klaar op school.
Onze school heeft een contactpersoon aangesteld. Indien nodig verwijst hij je door naar een vertrouwenspersoon. Deze persoon begeleidt de klager in de verdere procedure. Het reglement ligt ter inzage in de personeelskamer en is in het bezit van de schoolcontactpersoon en medezeggenschapsraad.

Schoolcontactpersoon Bonifatiusschool
Loek Hogenhout             (0514) 592132
  06 53 79 31 83
  hogenhou@euronet.nl

Onderwijsinspectie
Als er vragen zijn over het onderwijs in algemene zin of over de inspectie in het bijzonder dan kun je contact opnemen via telefoonnummer 0800-8051 (gratis). Zie ook www.onderwijsinspectie.nl.
 
Privacyverklaring
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement. De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kun je precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.
 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ESIS. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van de Bisschop Möller Stichting (BMS), worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie. Er wordt geen automatische besluitvorming gebruikt met betrekking tot besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Welke gegevens er worden gedeeld, is opgenomen in een dataregister, dat op te vragen is bij de directeur.
 
De BMS (info@bms-onderwijs.nl) heeft voor al haar scholen een gezamenlijk privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe de school en de stichting omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Om toezicht te houden op de naleving van de privacy is er voor de gehele BMS een functionaris gegevensbescherming (n.dechesne@bms-onderwijs.nl) aangesteld. Bij hem kun je terecht met algemene vragen of klachten ten aanzien van de privacy. Tevens kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de leerkracht van je kind, of met de directeur.
 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van kinderen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf (meestal voor de duur van inschrijving) je toestemming. Je mag als ouder altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als je toestemming hebt gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kun je terecht bij de leerkracht van je kind, of bij de directeur.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl